For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

PRIMARY SCHOOL (Grade 1 to 7) ENROLMENT 2022

All Public Schools are required to adhere to the following WCED admission time frames:

 • School admissions open on Friday, 26 February 2021.
  Parents must use the following website address – https://admissions.westerncape.gov.za, to apply on-line and register with the WCED. Parents must also hand in a Kenridge hard copy applicationat the school at our main security in Van Riebeeck Avenue (from 26 February 2021) within 7 days of the WCED application. Security will accept applications Monday to Saturday from 07h00 until 18h00.
 • School admissions close on Friday, 26 March 2021.
 • Parents are informed of outcome by email on 28 May 2021.
 • Parents must confirm or decline a place on the WCED website as well as per email to Kenridge Primary School between 28 May 2021 and 25 June 2021.

Video: How to register and apply on the WCED website for schools:

 

Please follow the links below for the 2022 Kenridge Application Forms.
Covering Letter (Read)
Application Form (Print)
Debit Order (Print)
Financial Undertaking (Print)
Consent for Screening Tests (only for Grade 1-3) Print

 Please direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) –  kpsenrolments@kenridge.org.za

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

LAERSKOOL (Graad 1 tot 7) INSKRYWINGS 2022

Alle openbare skole is versoek om die volgende toelatings-tydraamwerk van die WKOD na te kom:

 • Skooltoelatings open op Vrydag, 26 Februarie 2021.
  Ouers moet die volgende webadres, https://admissions.westerncape.gov.za, gebruik om aanlyn by die WKOD aansoek te doen en te registreer. Daar moet ook ‘n Kenridge harde kopie aansoek binne 7 dae na registrasie van WKOD aansoek, afgelewer word by Laerskool Kenridge se sekuriteitshokkie, in Van Riebeecklaan (vanaf 26 Februarie 2021). Sekuriteit sal aansoeke ontvang van Maandae tot Saterdae vanaf 07h00 tot 18h00.
 • Skooltoelatings sluit op Vrydag, 26 Maart 2021.
 • Ouers sal per e-pos van die uitkoms in kennis gestel word op 28 Mei 2021.
 • Ouers moet die plek aanvaar of afkeur op die WKOD se webwerf asook per epos by Laerskool Kenridge tussen 28 Mei 2021 and 25 Junie 2021

Video: Hoe om op die WKOD se webwerf aansoek te doen by skole:

 

Volg die skakels hieronder vir die 2022 Kenridge aansoekvorms.
Verduidelikingsbrief (Lees)
Aansoekvorm (Druk)
Debietorder (Druk)
Finansiële Onderneming (Druk)
Toestemming vir Siftingstoetse (slegs Graad 1-3) Druk

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die Laerskool by (021) 976-3046 of aan Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za