For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

2023 ENROLMENT – PRIMARY SCHOOL (Grade 1 to 7)

Learner Applications will be available from 14 March 2022 until 15 April 2022.
Any application after 15 April 2022 will be considered as a late application.

All applications must be done on the WCED’s Admissions website (no hard copy applications to be submitted to School)
Please use the following website address to register and apply online: WCED 2023 Application link

Parents must apply to at least 3 closest schools and in order of preference on the system.
All required WCED documents must be uploaded to the WCED admissions website when applying to schools.

Please have the following documents ready to upload to the WCED Admissions Website:

 • Proof of residential address (municipal account or valid lease agreement)
 • Copy of learner’s birth certificate/passport
 • Latest official school report
 • Copy of immunisation card (Road to Health)

If the learner’s application was successful, certified copies of supporting documents must be delivered to the school within seven days of the parent(s) confirming the place at the school. The application is incomplete until all relevant supporting documents have been submitted to the School.

All Public Schools are required to adhere to the following WCED admission time frames:

 • School admissions open on Monday, 14 March 2022. School admissions close on Friday, 15 April 2022.
 • Parents are informed of outcome by email on 27 May 2022.
 • Parents must confirm or decline a place on the WCED website as well as per email to Kenridge Primary School between 27 May 2022 and 17 June 2022.

Please direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) – kpsenrolments@kenridge.org.za

2023 INSKRYWINGS LAERSKOOL (Graad 1 tot 7)

Leerderaansoeke open 14 Maart 2022 en sluit 15 April 2022.
Aansoeke ontvang na 15 April 2022, sal as laat aansoeke hanteer word.

Alle aansoeke moet elektronies, op die WKOD se webtuiste, geskied (geen hardekopie aansoekvorms moet by Skool ingedien word nie).
Die volgende webwerf-adres: WCED 2023 Application link moet asseblief gebruik word.

Ouers moet aansoek doen by minstens drie van u naaste skole en u volgorde van voorkeur, op die stelsel aandui.
Alle dokumente wat deur die WKOD vereis word, moet op die WKOD se toelatingswebwerf, opgelaai word.

Hou die volgende dokumente byderhand, wanneer u aanlyn registreer en aansoek doen op die WKOD webwerf:

 • Bewys van residensiële adres (munisipale rekening of geldige huurkontrak)
 • Afskrif van leerder se geboortesertifikaat/paspoort
 • Laaste amptelike skoolrapport ontvang
 • Afskrif van immuniseringskaart

Indien die leerder se aansoek suksesvol was, moet gewaarmerkte afskrifte van stawende dokumente, binne sewe dae, nadat die ouer(s) die plek by die skool bevestig het, by die skool afgelewer word.  Die aansoek is onvolledig, totdat alle relevante, stawende dokumente by die skool ingedien is.

Alle openbare skole is versoek om die volgende toelatings-tydraamwerk van die WKOD na te kom:

 • Skooltoelatings open op Maandag, 14 Maart 2022.
 • Skooltoelatings sluit op Vrydag, 15 April 2022.
 • Ouers sal per e-pos, van die uitkoms, in kennis gestel word op 27 Mei, 2022.
 • Ouers moet die plek aanvaar of afkeur, op die WKOD se webwerf, asook per e-pos by Laerskool Kenridge, tussen 27 Mei 2022 en 17 Junie 2022.

 

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die Laerskool by (021) 976-3046 of aan Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za