For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Computer Centres

Each class from Grade 1 to Grade 5 spends 50 minutes per week in the Computer Centre. Lessons alternate between one week of computer skills and one week of Numeracy & Literacy. Coding is included for Grades 4 – 6.

The Grade 6 classes have one period of Coding / Matific every second week and every other week 75 minutes of computer literacy. The Grade 7s attend computer classes for 75 minutes every second week.

Learners work on MS Office Suite (Word, Publisher, Excel and Power Point), the internet and various software programmes. An integrated approach is followed, in conjunction with that which is being taught in the classroom. Various projects and activities are planned around specific skills which the learners are required to master.

Programmes which are used in the computer centres include:

EvaluNet XT                     All subjects

Matific                              Mathematics

Readers are Leaders          Reading, comprehension, sequencing and spelling

Encarta Kids                      Children’s encyclopedia

Purple Mash                      All subjects

2Type                               Typing tutorial

Captain Co-ordinate           Social Studies (Geography)

Map Detectives                 Social Studies (Geography)

Arcventure Egyptians        Social Studies (History)

Faiths and Celebrations     Life Skills

 

It is indeed a privilege to be able to empower our learners for the future with the technology which we have available.

Safety online

The internet offers children many opportunities for learning, constructive entertainment and personal growth. At the same time, parents and teachers are concerned about the risks which they face online. The challenge for parents and teachers is to educate themselves and their children about how to use the internet safely. We encourage our parents, along with our teachers, to educate their children regarding online safety.

Please remember that there are age restrictions to certain social media sites and it would be unwise to allow your child access to these sites if they are not yet age appropriate.

 

Rekenaarsentrums

Elke klas van Graad 1 tot Graad 5 spandeer 50 minute per week in die Rekenaarsentrum. Lesse wissel tussen een week van rekenaarvaardigheid en een week van Gesyferd- & Geletterdheid. Kodering word vir Graad 4 – 6 klasse ingesluit.

Die Graad 6-klasse het een periode Kodering / Matific, elke tweede week, en rekenaarvaardighede vir 75 minute gedurende die alternatiewe week. Die Graad 7s woon elke tweede week vir 75 minute rekenaarklasse by.

Die leerders werk op MS Office Suite (Word, Publisher, Excel en PowerPoint), die internet en verskeie sagteware programme. ‘n Geïntegreerde benadering word gevolg, in samewerking met dit wat in die klaskamer gedoen word. Verskeie projekte en aktiwiteite word rondom spesifieke vaardighede beplan, wat die leerders moet bemeester.

Programme wat in die rekenaarsentrums gebruik word:

EvaluNet XT                      Alle vakke

Matific                               Wiskunde

Lesers is Leiers                  Lees, begrip, volgorde en spelling

Encarta Kids                      Ensiklopedie vir kinders

Purple Mash                       Alle vakke

2Type                                   Leer om te tik

Captain Co-ordinate            Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde)

Map Detectives                  Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde)

Arcventure Egyptians         Sosiale Studies (Geskiedenis)

Faiths and Celebrations      Lewensvaardighede
Dit is inderdaad ‘n voorreg om in staat te wees om ons leerders te bemagtig vir die toekoms, met die tegnologie wat ons beskikbaar het.

 

Veiligheid Aanlyn

Die internet bied kinders baie geleenthede vir selfverryking, konstruktiewe vermaak en persoonlike groei. Terselfdertyd, is ouers en onderwysers bekommerd oor die risiko’s waaraan kinders aanlyn blootgestel word. Die uitdaging vir ouers en onderwysers is om hulself en hul kinders ingelig te hou oor hoe om die internet veilig te gebruik. Ons moedig ons ouers, asook ons onderwysers aan, om met hul kinders te gesels oor aanlynveiligheid.

Onthou asseblief dat daar ouderdomsbeperkings op sekere sosiale media-webwerwe is en dit sal dus nie wys wees om u kind toegang tot hierdie webtuistes te gee as hulle nog nie die toepaslike ouderdom bereik het nie.

 

alt
Foundation Phase Computer Room

alt
Intermediate/Senior Phase Computer Room