For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Important Dates Term 4 / Belangrike Datums Kwartaal 4

Term 4 Test Series – Content to be studied / Kwartaal 4 Toetsreeks – Inhoud wat geleer moet word

Stationery – Back to School 2022: ENG / AFR

Back to school stationery requirements 2022: ENG / AFR

Welcome to Grade Six!

Grade Six Teachers:

 • Afrikaans:
  1. Nico Aldrich (Grade Head)
  2. Charles Bennett
  3. Marga Pretorius
 • English:
  1. Cristina Correia
  2. Candice Worling
  3. Sandra de Villiers
  4. Mason Apps
  5. Claudell Müller
 • Other:
 1. Lucinda Kotzé – Mathematics
 2. Carel van der Merwe – Afrikaans EAT

Grade photo 2020

Take note of our expectations:

 • Remind your child to pack their school bags the night before and make sure they are prepared for the following school day.
 • We recommend they go to bed early to ensure they get a good night’s rest for a wonderful day of learning.
 • We take pride in our school uniform and therefore learners need to ensure they are wearing the correct school uniform. Do not mix and match Physical Education clothes and the formal school uniform.
 • Please make sure that all stationery and clothing is clearly labeled with your child’s name and surname. Learners are aware of the lost property procedures.
 • Every Grade Six learner has signed a cellphone policy and therefore we expect them to uphold this contract. Cellphones and smartwatches need to be switched off as soon as they enter the school grounds and handed to the class teacher at the start of the school day.
 • If your child is absent, he/she is responsible for catching up the work missed. This also applies to learners attending music lessons during school hours.

General:

 • Please refer to the CASS dates that are in your child’s homework diary for any important dates. Please teach your child time-management skills by helping them set up a study timetable to make sure they are well prepared for all their assessments.

Exciting events:

We are looking forward to our camp which is in term 3. This is the time where we see our learners grow and start to move out of their comfort zones. On that note, we ask that you encourage your child to step out of their comfort zones and try something new by getting involved in all aspects of Kenridge Primary School. Please help your child to find a balance between academics, sports, cultural and social aspects.

Thank you for your participation and commitment which will ensure that your child has the best year possible.

Here in Grade Six we strive for progress, not perfection. We encourage our learners to learn from their mistakes and use them to grow.

_____________________________________________________

Welkom by Graad 6!

Graad 6-onderwysers:

 • Afrikaanse onderwysers:
 1. Nico Aldrich (Graadhoof)
 2. Charles Bennet
 3. Marga Pretorius
 • Engelse onderwysers:
 1. Cristina Correia
 2. Candice Worling
 3. Sandra de Villiers
 4. Mason Apps
 5. Claudell Müller
 • Ander:
 1. Lucinda Kotzé- Wiskunde
 2. Carel van der Merwe – Afrikaans EAT

Grade photo 2020

Neem kennis van ons verwagtinge:

 • Herinner u kind om hulle skooltas alreeds die vorige aand te pak en maak seker dat hulle gereed is vir die volgende skooldag.
 • Ons stel voor dat hulle vroeg genoeg bed toe gaan om te verseker dat hulle genoeg slaap inkry vir ’n wonderlike dag van leer wat sal plaasvind.
 • Ons heg baie waarde aan ons skooluniform. Maak asb. seker dat Ligaamlike Opvoeding-klere nie gemeng word met die formele skooluniform nie.
 • Maak asb. seker dat alle skryfbehoeftes asook klere, duidelik gemerk is met hulle naam en van. Leerders is bewus van die verlore goedere prosedure.
 • Elke Graad 6-leerder het ’n selfoonbeleid onderteken en daarom verwag ons van hulle om hierdie kontrak na te kom. Selfone en “smart watches” moet afgesit word sodra hulle die skoolperseel betree en ingegee word by die klasonderwyser aan die begin van ’n skooldag.
 • Indien u kind afwesig is, is dit hulle eie verantwoordelikheid om op te vang met die werk wat behandel is. Dit geld ook vir leerders wat musieklesse bywoon gedurende skoolure.

Algemeen:

 • Vir enige belangrike datums, verwys asb. na die toestrooster wat in u kind se huiswerkboek is.
 • Leer asb. u kind om hulle tyd goed te bestuur deur ’n studierooster op te stel om te verseker dat hulle goed voorbereid is vir alle assesserings.

 

Opwindende gebeurtenisse:

 • Ons is baie opgewonde vir die Graad 6-kamp wat in kwartaal 3 sal plaasvind. Dit is die tyd wanneer ons die leerders sien groei en uit hulle gemaksone beweeg. Op daardie noot vra ons dat u, u kind aanmoedig om uit hulle gemaksone te beweeg en iets nuuts aan te pak. Hulle kan betrokke raak by alle aspekte wat Kenridge Laerskool vir hulle bied. Help asb. u kind om ’n balans te vind tussen akademie, sport, kultuur asook sosiale aspekte.

Baie dankie vir u deelname en toewyding om te verseker dat u kind die beste Graad 6 jaar ooit sal hê.

Hier in Graad 6 streef ons na vordering en nie perfeksie nie. Ons moedig die leerders aan om uit hulle foute te leer en daardeur te groei.