Welcome to Grade 5!

Back to school stationery requirements 2024: ENG / AFR

Stationery Cover Letter 2024: ENG/AFR

Important Dates Term 2/Belangrike Datums Kwartaal 2

Thank you for entrusting your children to our care. At Kenridge, we are passionate about educating your children.

The 2024 Grade 5 team consists of Leanne Preuss, Riaan Aldrich, Juno Correia, Clinton Hill, Jean-Marè McNish, Carel van der Merwe, Tanja Pratt and Marian van Laeren (Grade Head.)

Expectations:

 • We aim to teach your children to be responsible for their behaviour and possessions. It is their responsibility to bring the necessary books, togs, etc. to school. Train them to pack their bags the night before. They must use the checklist in their homework diaries to ensure that nothing has been forgotten. This soon becomes routine and removes much stress from the morning rush. At this age, the learners are like little “sponges” and they soak up knowledge (both good and bad) at an amazing rate.
 • With this in mind, we would like to urge you to please control their TV viewing/computer games and even the books that they are reading. Unfortunately, there are many unsuitable programmes on TV which are screened during times that you would think it there are many unsuitable programmes on TV which are screened during times that you would think it safe for them to watch!
 • Please have an appropriate bedtime for your child. We consider 20:00 to be a suitable bedtime for a child of their age. They cannot cope with a full day at school if they go to bed late regularly and then become very lethargic and sleepy in class the next day.
 • Any money which is sent to school must please be in a clearly marked envelope. Please write the learner’s name, grade and what the money is for, on the envelope. Always include the correct amount as we do not supply change.

Assessments:

 • Learners will receive a term planner and receive assessment content as the term progresses. Please ensure that you follow this and encourage your child to prepare in advance for the assessments.

Exciting events to look forward to:

 • Our main outing of the year is our SOS camp in Villiersdorp. You will be notified closer to the time regarding the costs involved in these activities. All costs will be debited to your school account.

Communication:

 • We enjoy getting to know your children and will always strive to do what is best for them. It is for this reason that we support an open-door policy between parents and teachers. Should you have a problem, we encourage you to make an appointment with the relevant teacher. Together we shall try to find a solution.
 • Furthermore, please notify the teacher should your child be absent. It will then be your child’s responsibility to catch up on their missed work.

Once again we would like to thank you for your involvement. Together we shall make this an awesome year, one which your child will always have fond memories of. “A child’s life is like a piece of paper, on which every person leaves a mark.” Together let’s make sure we leave wonderful marks and create a masterpiece for every child.

____________________________________________________________________

Welkom in Graad 5!

Dankie dat u u kind in ons sorg toevertrou. By Kenridge is dit ons passie om kinders op te voed.

2024 se Graad 5-span bestaan uit die volgende onderwysers: Leanne Preuss, Riaan Aldrich, Juno Correia, , Clinton Hill, Jean-Marè McNish, Carel van der Merwe, Tanja Pratt and Marian van Laeren (Graad hoof).

Verwagtinge

 • Ons streef daarna om u kind te leer om verantwoordelikheid vir hul gedrag te neem. Dit is hulle verantwoordelikheid om die nodige boeke, sportklere, ens. in te pak vir skool. Leer hulle om hul tasse die aand voor die tyd te pak. Hulle moet die kontrolelys in hul huiswerkboek gebruik om seker te maak dat hulle niks vergeet nie. Dít sal gou roetine word en dus minder angstigheid in die oggende veroorsaak. Op hierdie ouderdom is die kinders soos klein “sponsies” en absorbeer hulle inligting (goed of sleg) teen ‘n vinnige spoed.
 • Met bogenoemde in gedagte wil ons u graag aanmoedig om beheer te neem oor wat u kind op die TV kyk, die rekenaarspeletjies wat hulle speel asook die boeke wat hulle lees. Ongelukkig is daar baie onvanpaste programme op die TV wat nie veilig is vir kinders om na te kyk nie.
 • Hou asseblief by ‘n geskikte slaaptyd vir u kind. Ons beskou 20:00 as ‘n gepaste bedtyd vir kinders van hul ouderdom. Indien u kind op ‘n gereelde basis laat gaan slaap, sukkel hulle om ‘n voldag by die skool te hanteer en is hul baie lusteloos en slaperig die volgende dag in die klas.
 • Enige gelde wat skool toe gestuur word moet asseblief in ‘n gemerkte koevert geplaas word. Skryf asseblief u kind se naam, graad asook waarvoor die geld is op die koevert. Plaas asseblief die presiese bedrag in die koevert aangesien ons nie kleingeld voorsien nie.

Assesserings:

 • Leerders sal ‘n kwartaalprogram ontvang asook die assesseringinhoud soos wat die kwartaal verloop. Maak asseblief seker dat u die rooster volg en moedig u kind aan om vooruit vir assesserings te beplan.

Opwindende gebeure waarna ons kan uitsien:

 • Ons hoofuitstappie vir die jaar is die SOS-kamp in Villiersdorp. U sal nader aan die tyd in kennis gestel word van die kostes daaraan verbonde. Alle kostes sal teen u skoolrekening gedebiteer word.

Kommunikasie:

 • Ons geniet dit om u kinders beter te leer ken en ons streef daarna om te doen wat die beste vir hulle sal wees. Juis vir hierdie rede ondersteun ons ‘n oop-deur beleid tussen ouers en onderwysers. Indien u enige probleme ondervind, moedig ons u aan om ‘n afspraak met die betrokke opvoeder te reël. Tesame sal ons probeer om ‘n oplossing vir die probleem te vind.
 • Verder moedig ons u aan om ons daarvan in kennis te stel indien u kind afwesig is. Dit sal dan u kind se verantwoordelikheid raak om skoolwerk in te haal wat hulle gemis het.

Weereens wil ons u bedank vir u betrokkenheid. Saam sal ons dit ‘n fantastiese jaar maak, een waarvan u kind altyd goeie herinneringe sal hê. “’n Kind se lewe is soos ‘n stukkie papier waarop elke persoon ‘n merk laat.” Kom ons werk saam om seker te maak dat ons wonderlike afdrukke laat en ‘n meesterstuk van elke kind skep.