2025 ENROLMENT – PRIMARY SCHOOL (Grade 1)

Learner Applications will be available from 11 March 2024 until 12 April 2024.
Any application after 12 April 2024 will be considered as a late application.

 

All applications must be done on the WCED’s Admissions website (no hard copy applications to be submitted to the School).Please use the following website address to register and apply online:

2025 Grade 1 Online Admissions link  

Please apply to the 3 closest schools to your residential address and in order of preference on the system.

When applying to schools, all required WCED documents must be uploaded to the WCED Admissions website.

Please have the following documents ready to upload to the WCED Admissions website:

 • Proof of residential address (only a municipal account or valid lease agreement will be accepted).
 • Copy of learner’s birth certificate/passport.
 • Copy of ID document of biological parents.
 • Latest official school report (2023 term 1-4).
 • Copy of immunisation card (Road to Health).
 • CEMIS number of siblings (if already enrolled at Kenridge). The CEMIS number will be on the report card. Very important – please fill in the sibling details on the online application.

If the learner’s application was successful, certified copies of supporting documents must be delivered to the school within seven school days of the parent(s) confirming the place at the school. The application is incomplete until all relevant supporting documents have been submitted to the school.

All Public Schools are required to adhere to the following WCED admission time frames:

 • School admissions open on Monday, 11 March 2024. School admissions close on Friday, 12 April 2024.
 • Parents are informed of the outcome by email on 30 May 2024.
 • Parents must confirm or decline a place on the WCED website as well as per an email to Kenridge Primary School between 30 May 2024 and 14 June 2024.

Please direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) – kpsenrolments@kenridge.org.za

Any false or incorrect information submitted during the application process may result in your application being rejected and/or disqualified by the School’s Governing Body or the WCED.

Any enquiries regarding the WCED system can be sent to:
wced.admissions@westerncape.gov.za

2025 INSKRYWINGS LAERSKOOL (Graad 1)

Leerderaansoeke open 11 Maart 2024 en sluit 12 April 2024.
Aansoeke ontvang na 12 April 2024, sal as laat aansoeke hanteer word.

Alle aansoeke moet elektronies, op die WKOD se webtuiste, geskied (geen hardekopie aansoekvorms moet by Skool ingedien word nie).
Die volgende webwerf-adres: 2025 Graad 1 Aanlyn Inskrywing  moet asseblief gebruik word.

Ouers moet aansoek doen by minstens drie van u naaste skole aan u huisadres en u volgorde van voorkeur, op die stelsel aandui.
Alle dokumente wat deur die WKOD vereis word, moet op die WKOD se toelatingswebwerf, opgelaai word.

Hou die volgende dokumente byderhand, wanneer u aanlyn registreer en aansoek doen op die WKOD webwerf:

 • Bewys van residensiële adres (slegs munisipale rekening of geldige huurkontrak sal aanvaar word).
 • Afskrif van leerder se geboortesertifikaat/paspoort.
 • Afskrif van biologiese ouers se ID dokument.
 • Laaste amptelike skoolrapport ontvang (2023 termyn 1-4).
 • Afskrif van immuniseringskaart.
 • CEMIS nommer van broer of suster reeds ingeskryf by Laerskool Kenridge. Die CEMIS nommer kan verkry word op die skoolrapport. Baie belangrik – vul asseblief broer of suster se besonderhede in op die aanlyn WKOD aansoek.

Indien die leerder se aansoek suksesvol was, moet gewaarmerkte afskrifte van stawende dokumente, binne sewe skooldae, nadat die ouer(s) die plek by die skool bevestig het, by die skool afgelewer word.  Die aansoek is onvolledig, totdat alle relevante, stawende dokumente by die skool ingedien is.

Alle openbare skole is versoek om die volgende toelatings-tydraamwerk van die WKOD na te kom:

 • Skooltoelatings open op Maandag, 11 Maart 2024.
 • Skooltoelatings sluit op Vrydag, 12 April 2024.
 • Ouers sal per e-pos, van die uitkoms, in kennis gestel word op 30 Mei, 2024.
 • Ouers moet die plek aanvaar of afkeur, op die WKOD se webwerf, asook per e-pos by Laerskool Kenridge, tussen 30 Mei 2024 en 14 Junie 2024.

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die Laerskool by (021) 976-3046 of aan Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za

Enige oneerlike of verkeerde inligting wat tydens die aansoekproses ingedien word, kan daartoe lei dat die aansoek afgekeur en/of gediskwalifiseer word deur die Skool se Beheerliggaam of die WKOD.

Enige navrae rondom die WKOD sisteem kan gestuur word aan: wced.admissions@westerncape.gov.za