Logo alleen - woorde onder middel

GRADE R

Welcome to Kenridge Pre-primary School and thank you for making enquiries about our excellent facilities. We are an independent school, registered with the Western Cape Education Department. We offer quality early childhood education to learners who turn 6 in their Gr R year or 5 in Pre-Gr R. We give preference to learners who reside in Kenridge, Durbell, Durbanville Hills, De Bron, Doordekraal, Welgemoed North, Protea Valley, Kanonberg, Welgedacht, Van Riebeeckshof and Oude Westhof.

During the first year of the Foundation Phase (Gr R), we guide the learners to reach their full potential, at their own pace – in a safe, stimulating environment. Our learners are encouraged to think critically and divergently, to cope independently and to problem-solve creatively. The Reception year programme is diverse and encompasses the development of the whole child and how he/she perceives his/her world. It meets the requirements of the Curriculum Assessment Policy Statement, which includes Mathematics, Home Language and Life-Skills.

We aim to develop and build a good self-concept by creating situations in which our young learners are able to achieve success. We facilitate a sense of self-worth in our learners. This includes being respected for who and what they are, by their peers and teachers. Our most important objective is to achieve a level of readiness for formal schooling in Grade One. However, readiness cannot be taught. We, therefore, offer a dynamic and fun-filled daily programme which exposes the young child to situations and experiences to assist him in acquiring the readiness skills whilst in a play environment.

Any developmental lags identified through our continuous evaluations are referred to a Support Team who then assist the child through Occupational Therapy and Speech Therapy.

The fact that we are under the “parentage” of the Primary School has afforded us so many benefits. We are able to complement our programme with the excellent credentials offered by this facility. Our learners receive movement education, computers, coding and robotics and Xhosa tuition from educators who offer these professionally.

Over and above these stimulating activities, we also offer a wide choice of optional extra-mural activities which include:

 • A+ Students (Math)
 • Ballet
 • Gymnastics
 • Hip Hop
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Karate
 • Modern Dance
 • Mozart Music Mouse
 • Pottery Projects (Clay Play)
 • Experi-Buddies
 • Swimrite (Learn 2 swim)
 • Toro Tennis
 • Young Engineers
 • Hockey
 • Wicket Cricket
 • Rugga Roots
 • Shift Netball
 • Playball

We have a fully qualified, highly motivated, enthusiastic staff. Each educator is committed to providing an enriched and structured environment.

Our staff:

Lerisa du Plessis Principal: Pre-Grade R & Grade R
Anneke Pretorius Teacher and Grade head – Fish class (Afr)
Tammy le Roux Teacher – Bunny class (Eng)
Celesti Aldrich Teacher – Panda class (Eng)
Nicola van Eeden Teacher – Toucan class (Afr)
Megan Ferreira Teacher – Hippo class (Eng)
Cecilia Brink Teacher – Owl Class (Eng)
Joannie Oosthuizen Teacher – Ladybird class (Eng)
Christine Engelbrecht Teacher – Penguin class (Afr)
Elssa Perreira Teacher – Llama Class (Eng)
Robyn Avenant Learning Support
Venessa Goodman Pre-primary facilitator
Madelein Gravett Secretary
Melissa Jones-Craig Assistant
Zané Enslin Assistant
Ashleigh Palmer Assistant
Charissa van Greunen Assistant
Carla le Hanie Assistant
Gloria Nyembezi Cleaner
Welky Visagie Cleaner
Gugs Phakamile Handyman & gardener

 

We trust that our learners and their parents will experience the thrilling, exciting, educational adventure that Reception Year education is all about. We invite all interested parties to visit our school and look forward to meeting you.

Elke Kind, Elke Kans, Elke dag

Every Child, Every Chance, Every day

GRAAD R

Welkom by Pre-primêre Skool Kenridge. Dankie dat u navraag doen oor ons uitstekende fasiliteite. Ons is ‘n onafhanklike skool wat geregistreer is by die Wes- Kaapse Onderwysdepartement. Ons bied gehalte onderrig aan voorskoolse leerders wat 6 word in hul Gr R jaar en 5 in hul Pre-Gr R. Voorkeur word verleen aan kinders wat in die volgende areas woonagtig is: Kenridge, Durbell, Durbanville Heuwels, De Bron, Doordekraal, Welgemoed Noord, Proteavallei, Kanonberg, Welgedacht, Van Riebeeckshof en Oude Westhof.

Gedurende die eerste jaar van die Grondslagfase (Gr R) begelei ons die leerders om hul volle potensiaal, teen hul eie tempo – in ‘n veilige en stimulerende omgewing te bereik. Ons leerders word aangemoedig om verskillend en krities te dink, onafhanklikheid te ontwikkel en om probleme op ‘n skeppende manier op te los. Die Gr R gereedmakingsprogram is uiteenlopend en omsluit die kinders se ontwikkeling en ook hoe hul die wêreld beleef. Dit voldoen aan die vereistes vir die Kurrikulum Assesserings Beleids Verklaring wat Wiskunde, Huistaal en Lewensvaardighede insluit.

Een van ons doelwitte is om die leerders se selfbeeld te ontwikkel, deur geleenthede te skep waar die jong kind sukses kan beleef. Ons ondersteun leerders ook daarin om ‘n gevoel van selfwaardigheid te ontwikkel, deur wedersydse respek vir wie hulle is en waar hulle vandaan kom. Ons belangrikste oogmerk is om ‘n vlak van gereedheid vir formele onderrig te bewerkstellig. Skoolgereedheid kan egter nie aangeleer word nie. Dus word die jong kind soggens blootgestel aan ‘n gestruktureerde program, waar hy situasies kan beleef wat hom ondersteun om gereedheidsvaardighede in ‘n “speel”-omgewing te ontwikkel.

Enige ontwikkelingsagterstande wat gedurende ons deurlopende evaluering geïdentifiseer word, word na ons Onderwyserhulpspan verwys. Ons span bestaan uit ‘n Leerondersteuning onderwyseres, Fasiliteerder, Arbeidsterapeut en Spraakterapeut.

Die feit dat ons onder die voogdyskap van die Laerskool Kenridge is, het al vir ons baie voordele meegebring. Ons is gevolglik in staat om ons eie program te komplimenteer met dienste van spesialis opvoeders op die volgende gebiede: bewegingsopvoeding, rekenaaronderrig, kodering en robotika en Xhosa.

Bo en behalwe hierdie stimulerende aktiwiteite, is daar ‘n groot keuse van opsionele buitemuurse aktiwiteite wat op die keuse- en kostevorm aangedui moet word. Dit sluit in:

 • A+ Students (Wiskunde)
 • Ballet
 • Experi-buddies
 • Gimnastiek
 • Hip Hop
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Karate
 • Moderne Danse
 • Mozart Musiek Muis
 • My Golf Academy (Introduction to Golf)
 • Pottery Projects (Clay Play)
 • Playball
 • Swimrite (Learn 2 Swim)
 • Toro Tennis
 • Young Engineers
 • Wicket Cricket
 • Rugga Roots
 • Shift Netbal
 • Hokkie

Ons ten volle gekwalifiseerde personeel, is geȉnspireerde en entoesiastiese opvoeders wat hulself verbind tot die daarstelling van ‘n verrykte en gestruktureerde leeromgewing.

Ons personeel:

Lerisa du Plessis Skoolhoof: Pre-Graad R & Graad R
Anneke Pretorius Onderwyseres en Graadhoof – Vissieklas (Afr)
Tammy le Roux Onderwyseres – Hasieklas (Eng)
Celesti Aldrich Onderwyseres – Pandaklas (Eng)
Nicola van Eeden Onderwyseres – Toekanklas (Afr)
Megan Ferreira Onderwyseres – Seekoeiklas (Eng)
Cecilia Brink Onderwyseres – Uiltjieklas (Eng)
Joannie Oosthuizen Onderwyseres – Skilpadbesieklas – (Eng)
Christine Engelbrecht Onderwyseres – Pikkewyntjieklas (Afr)
Elssa Perreira Leerondersteuning
Robyn Avenant Pre-primêre Fasiliteerder
Venessa Goodman Sekretaresse
Madelein Gravett Assistent
Melissa Jones-Craig Assistent
Zané Enslin Assistent
Ashleigh Palmer Assistent
Carla le Hanie Assistent
Charissa van Greunen Skoonmaker
Gloria Nyembezi Skoonmaker
Welky Visagie Skoonmaker
Gugs Phakamile Nutsman & tuinier

 

Ons vertrou dat ons leerders, sowel as hul ouers, die Ontvangsfasejaar as ‘n genotvolle en opwindende opvoedkundige avontuur sal ervaar. Ons nooi u vriendelik uit om ons skool te besoek en sien uit daarna om u te ontmoet.

Elke Kind, Elke Kans, Elke dag

Every Child, Every Chance, Every day